Curtea de Apel Köln. Circumcizia la un copil de patru ani, realizată cu acordul părinţilor. Probleme în identificarea unei cauze justificative – Penalmente relevant - analize de drept penal

 • Abonează-te


 • Curtea de Apel Köln. Circumcizia la un copil de patru ani, realizată cu acordul părinţilor. Probleme în identificarea unei cauze justificative


  Sursa: Bijan Fateh-Moghadam, Criminalizing male circumcision? Case Note: Landgericht Cologne, Judgment of 7 May 2012 – No. 151 Ns 169/11, German Law Journal, vol. 12, 2012, p. 1131 şi urm.

  I. Aspecte preliminare

  În doctrină s-a invocat în dese rânduri faptul că circumcizia nu atrage răspunderea penală a celui care o efectuează. În acest context, s-au purtat doar discuţii cu privire la argumentul pentru care această practică excede câmpului răspunderii penale. Unii autori autohtoni (F. Streteanu, Tratat de drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 111) au invocat cutuma ca şi temei pentru lipsa de aplicabilitate a răspunderii penale – opinie însuşită şi de unii doctrinari francezi (F. Desportes, F. Le Gunehec, apud F. Streteanu, cit. supra., p. 111). Astfel, s-a considerat că această practică este impusă de diverse religii, ceea ce face ca deşi comportamentul în sine să atragă tipicitatea unei fapte prevăzute de legea penală, acesta să nu fie unul antijuridic.

  Alţi autori (V. Dongoroz, Drept penal (reeditarea ediţiei din 1939), Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Bucureşti, 2000, p. 376), au mutat discuţia pe terenul autorizării legii. Argumentul a fost acela că un act intrând sub un anumit ritual, atâta vreme cât nu este expres interzis de lege, beneficiază de o autorizare implicită.

  În ceea ce ne priveşte, am argumentat cu o altă ocazie (G. Zlati, Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv (II). Răspunderea penală a participanţilor la jocul sportiv, Caiete de drept penal, nr. 3/2011, p. 90) că invocarea cauzei justificative a autorizării legii ridică probleme în acest context. Fără a analiza din nou această chestiune, facem doar trimitere la o soluţie a instanţei supreme din Finlanda (Korkein oikeus, dec. KKO 2008: 93 (R2007/500) – citată în G. Zlati, cit. supra., p. 90) şi a unei opinii doctrinare (H. Askola, Cut-off point? Regulating male circumcision in Finland, International Journal of Law, Policy and Family, vol. 25, nr. 1, 2011, p. 100 şi urm.), unde se evidenţiază o distincţie între circumcizia la bărbaţi / băieţi şi cea la femei / fete. Astfel, s-a considerat că dacă în cazul bărbaţilor / băieţilor, circumcizia nu atrage răspunderea penală, în cazul femeilor / fetelor concluzia este diametral opusă. Prin urmare, ţinând cont de această distincţie ne întrebăm dacă nu cumva am ajunge ca legea să ofere un tratament distinct în ceea ce priveşte autorizarea în funcţie de sexul beneficiarului circumciziei (G. Zlati, cit. supra., p. 90-91)?

  Dincolo de aceste aspecte doctrinare, apreciem ca fiind interesantă o soluţie recentă a Curţii de Apel Köln, unde s-a pus în discuţie exact existenţa unei cauze justificative.

  II. Starea de fapt

  În data de 4 noiembrie 2010, inculpatul – un medic din Köln – a efectuat o circumcizie unui băiat de patru ani în cadrul unei clinici, la solicitarea părinţilor acestuia. Solicitarea a avut o motivaţie pur religioasă, fără a exista absolut nicio necesitate din punct de vedere medical pentru efectuarea acestei proceduri. Operaţia a fost efectuată utilizându-se o anestezie locală şi au fost respectate toate procedurile medicale. Două zile mai târziu, datorită unor sângerări, părinţii părţii vătămate au apelat la serviciile unui spital universitar din Köln. Sângerarea a fost tratată cu succes, însă datorită unei comunicări deficitare între părinţi şi echipa medicală, aceasta din urmă a pus sub semnul întrebării existenţa consimţământului ambilor părinţi în cazul primei intervenţii medicale -motiv pentru care au sesizat organele abilitate (B. Fateh-Moghadam, op. cit., p. 1132).

  Chiar dacă în urma cercetărilor s-a constatat că intervenţia a fost în acord cu practicile medicale, iar ambii părinţi şi-au oferit consimţământul pentru efectuarea acesteia, medicul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă prev. de Cod pen. german (secţiunea 224).

  III. Soluţia primei instanţe

  Prima instanţă din Köln (AG K61n, Knabenbeschneidung, dec. din 21 septembrie 2011, nr. 528 Ds 30/11; 34 Js 468/10) a dispus achitarea inculpatului. Aceasta şi-a bazat hotărârea pe consimţământul părinţilor, statuând că deşi comportamentul medicului atrage tipicitatea faptei de vătămare corporală, consimţământul părinţilor este în deplin acord cu interesul copilului – interes la care face referire § 1627 din Cod civ. german.

  Dincolo de această abordare, prima instanţă a statuat de asemenea că circumcizia este un ritual tradiţional religios în comunitatea Musulmană, necesar în vederea evitării stigmatizării iminente a copilului (B. Fateh-Moghadam, op. cit., p. 1133). De asemenea, ca şi un argument suplimentar, s-a apreciat că intervenţia este benefică şi din punct de vedere medical, deoarece produce un efect pozitiv din punctul de vedere al igienei.

  IV. Soluţia dată în apel

  În judecarea apelului, Curtea de Apel din Köln a avut însă o poziţie diametral opusă (LG K61n, Beschneidung, dec. din 7 mai 2012, nr. 151 Ns 169/11). Aceasta a considerat că atunci când nu discutăm despre necesitatea intervenţiei din punct de vedere medical, fapta tipică despre care se face vorbire nu este acoperită de vreo cauză justificativă (B. Fateh-Moghadam, op. cit., p. 1133).

  Cu toate acestea, inculpatul a fost achitat în baza § 17 Cod pen. german. Astfel, instanţa a apreciat că medicul a acţionat cu bună credinţă, aflându-se practic într-o eroare cu privire la legalitatea intervenţiei (o formă de eroare asupra interdicţiei). În acest sens, s-a considerat că eroarea a fost una invincibilă datorită faptului că atât în doctrină cât şi în practica judiciară nu s-a tranşat în mod clar această problematică a circumciziei. De remarcat însă, că în dreptul român, cel puţin de lege lata o asemenea abordare nu ar avea un temei legal. Aceasta întrucât, Codul penal în vigoare exclude de plano eroarea de drept ca producând vreun efect asupra răspunderii penale.

  Aplicabilitatea cauzei justificative a consimţământului a fost respinsă pe motiv de lipsă a proporţionalităţii între drepturile părinţilor şi cele ataşate copilului aflat în imposibilitatea de a consimţi singur în legătură cu această intervenţie. Astfel, la nivel de principiu, instanţa a considerat ca niciunul dintre drepturile părinteşti nu poate atrage încălcarea dreptului copilului la integritate fizică. Aceasta cu atât mai mult cu cât intervenţia de care se face vorbire produce efecte ireversibile (B. Fateh-Moghadam, op. cit., p. 1134). De asemenea, s-a concluzionat că prin această practică se ignoră dreptul persoanei de a-şi alege (chiar ulterior) în mod liber afiliaţia religioasă – ceea ce demonstrează în mod suplimentar că practica respectivă se află practic în contradicţie cu interesele copilului.

  Nu dorim să oferim o analiză aprofundată cu privire la acest subiect, însă nu putem să nu observăm că problematica circumciziei este departe a fi un subiect clarificat din perspectiva dreptului penal. În ceea ce ne priveşte, invocarea cauzei justificative a consimţământului este chiar mai problematică decât cauzele justificative enunţate în doctrina autohtonă (vezi supra, în text). Practic, ajungem în situaţia în care consimţământul nu provine de la titularul valorii sociale ocrotite de norma de incriminare. Prin urmare, dacă acceptăm că acest consimţământ rămâne totuşi valabil ar trebui să avem în vedere teza consimţământului prezumat. Avem însă dubii cu privire la aplicabilitatea acesteia în contextul dat.

  În concluzie, o analiză aprofundată a acestei problematici nu s-ar dovedi doar interesată, ci şi de imediată necesitate. Ne reiterăm în acest context şi punctul de vedere conform căruia ar trebui analizat şi în ce măsură circumcizia la băieţi beneficiază de un tratament penal diferit faţă de circumcizia la fete.

  The following two tabs change content below.
  Avocat, Baroul Cluj Avocat specializat în drept penal, îndeosebi infracţiuni de criminalitate organizată precum cele informatice. tel. 0748.149.840 / Email: contact@zlati.legal / george.zlati@protonmail.com Cărţi publicate: Codul de procedură penală comentat, ediţia 3, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2020 (coautor, coordonator Mihail Udroiu) Noul Cod penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014 (în colaborare cu Sergiu Bogdan şi Doris Alina Şerban) Articole relevante (selecţie): 1. Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat - Caiete de drept penal, nr. 2/2011 2. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv (II). Răspunderea penală a participanţilor la jocul sportiv - Caiete de drept penal, nr. 3/2011 3. Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b) şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, Pandectele Române, nr. 9/2012 4. Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, precum şi a noului Cod penal, Dreptul, nr. 10/2012 5. Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi consecinţele acesteia, Dreptul, nr. 9/2013 6. Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I), Caiete de drept penal, nr. 3/2014; 7. Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), Caiete de drept penal, nr. 4/2014; 8. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (I), Dreptul, nr. 4/2015; 9. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (II), Dreptul, nr. 5/2015. 10. Privilegiul contra autoincriminării şi criptografia, Penalmente Relevant, nr. 1/2016 11. Frauda informatică. Aspecte controversate, Caiete de Drept penal, nr. 4/2018

  Materiale conexe:

  Adaugaţi un comentariu

  Mailul Dvs. NU va fi făcut public. Completaţi câmpurile obligatorii *

  *
  *